Referenscase hållbart företagande: livscykelanalys för klimatneutralisering

Hur kan Water Company klimatneutralisera produkten ’Water Tower’ genom att klimatkompensera för de utsläpp produkten ger upphov till?

 
 
lca.jpg

Utmaning

Skapa förutsättningar för Water Company att klimatneutralisera vattenautomaten ’Water Tower’.

Lösning

En avgränsad deskriptiv livscykelanalys av produkten ’Water Tower’ genomfördes i enlighet med ISO-14 040 där klimatpåverkan av produkten undersöktes, analyserades och uppskattades.

Resultat

Lunicore levererade en rapport i enlighet med relevant ISO-standard. I denna redogjordes det för den totala mängd koldioxid-ekvivalenter som produkten ’Water Tower’ ger upphov till under utvinning och förädling av råmaterial, tillverkning och produktion, transporter samt användning och underhåll. 


Andra referenscase inom management:
teknik, marknad & operativ utveckling